Καταγραφή & Παρακολούθηση των Τύπων Οικοτόπων και των Ειδών Χλωρίδας & Πανίδας των Οδηγιών 92-43 και 79-409 - Τμήμα 3 - Εποπτεία & Αξιολόγηση της Κατάστασης Λιμνοθαλάσσιων, Λιμναίων και Ποτάμιων Συστημάτων στην Περιοχή Αρμοδιότητας του ΦΔΛΜ - Α.Π. 4037_8-6-2012

Φάση Β, Φάση Γ - Παράρτημα,Φάση Δ- Τελική Έκθεση με 4 τόμους & Παράρτημα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 21 Ιανούαριος, 2021, 22:30 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:13 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση ΦΔΛΜ - ΕΠΠΕΡΑΑ
Είδος Εντύπου Δ.1. Τελική έκθεση κ βάση δεδομένων με τις βιβλιογραφικές αναφορές - Δ.2. Δ.2. Συμπληρωμένα πρωτόκολλα παρακολούθησης για κάθε τύπο οικοτοπου και είδος. Δ.3. Συμπληρωμένα έντυπα αναφοράς της οδηγίας 92-43-ΕΟΚ - Δ.4. Αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης κάθε είδους και τύπου οικοτοπου - Δ.5. Χάρτες εξάπλωσης & εύρους εξάπλωσης για κάθε είδος και τύπο οικοτόπου - Δ.6. Εκθεση με τις διαφορές στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τυπων οικοτόπων & ειδών - Δ.7. Επικαιροποιημένη έκδοση της περιγραφής της βάσης δεδομένων του Δικτυου Natura 2000- Δ.8. αναλυτική έκθεση καταγραφής των αλλαγών της βάσης δεδομένων του Δικτυου Natura 2000- Δ.9. Μελλοντική Συστηματική Παρακολούθηση - Δ.10.Συνολική Έκθεση Πεπραγμένων - Δ11. Πρόταση ικανοποιητικών τιμών αναφοράς - Δ.12. Πρόταση Στόχων διατήρησης
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανεπιστήμιο Πατρών, Ολοκλήρωση της Αξιολόγησης της Κατάστασης Διατήρησης - Συγκρότηση Πρότασης Προγράμματος Μελλοντικής Παρακολούθησης
Συγγραφέας Πανεπιστήμιο Πατρών, NERCO - Ν. Χλύκας και Συνεργάτες Α.Ε.Μ. & ΟΙΚ Μελετητική Περ/ντος
Σχόλιο Τόμος Α: Παραδοτέα D1-9 & Παράρτημα - Τόμος Β:Παραδοτέο D11 - Τόμος Γ: Παραδοτέο D10, D13 - Τόμος Δ: Παραδοτέο D12, D14
Τοποθεσία Πάτρα