Καταγραφή & Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας & πανίδας των οδηγιών 92/43 και 79/409 - Τμήμα 2 - εποπτεία & αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔΛΜ -

Περιλαμβάνονται: Φάση Α - Προπαρασκευαστικές εργασίες/ Φάση Β Παραδοτέο Β6 - Έκθεση αποτύπωσης και αξιολόγησης των διαφορών σε σχέση με την προηγούμενη εφαρμογή της Οφηγίας 92-43-ΕΟΚ/ Φάση Β Παραδοτέο Β7 - Πρόταση Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς/ Φάση Β Παραδοτέο Β8 - Πρόταση Στόχων Διατήρησης/ Φάση Β Παραδοτέο Β9- Πρόγραμμα Εργασιών πεδίου για τη Φάση Γ'/ Φάση Β Παραδοτέο Β10- Έκθεση Πεπραγμένων Β Φάσης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 21 Ιανούαριος, 2021, 18:37 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:16 (EET)
Αντίτυπα 3
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΦΔΛΜ
Συγγραφέας NERCO - Ν. Χλύκας και συνεργάτες Α.Ε.Μ. & ΟΙΚ Μελετητική Περ/ντος